Koopacte 1788

Jan Jans Groenema & Tjake Hindriks Stel kopers, Arent Hindriks, verkoper

Slochteren: voorouders Jan Jans Groenema en Tjake Hindriks Stel kopen hun huis en land. Helaas heb ik de ouders van Jan Jans Groenema (Jan ? en Harmanna ?) niet kunnen traceren. Beide zoons deden aangifte van het overlijden van Jans Jans en de geboorteplaats als ook de ouders waren hun onbekend. Ze noemden Jan en Harmanna, en dat komt overeen met de vernoeming van kinderen. Helaas loopt het spoor daar dood. Er is ook geen huwelijkscontract, jammer genoeg.

Ut Supra betuige met deezen openen verzegelden brieve dat persoonlijk voor mij is gecompareerd D.E. Arent Hindriks, Dewelke bekende en beleeden verkogt op en overgedragen te hebben, Doende zulks kragt deezen, Aan D.E. Jan Jans en Tiaakjen Hinderks, Ehel. zoo meede compareerden en deezen koop acsepteerden Zijn Huis en Schuiren Met de vaste beklemmingen der tuinen daar de behuizinge op staat, Staande en gelegen in Slogteren hebbende ter Naasten Swetten, ten Noorden Focko Gerrits, ten Oosten de Kosterie laanen, ten Zuiden de weg, en ten Westen Focke Gerrits, doende jaarlijks tot een vaste grondpagt aan de Heer en Mr. A. J. Trip, de somma 4 gld 10 stuiver – Verkogt voor een somma van Vijfhondert Caroli Guldens met nog een Heerdje Eigen land in Slogteren, groot in ackertal 1 acker, hebbende ten noorden de hooijlandssloot, ten oosten Siabbe Jans, ten Zuiden de Kosterijtuinen, en ten westen Focke Gerrits ter naaste swetten. Alles met zijn lusten en lasten, servetuiten en swarigheden zoo daar reeds op sijn, of nog gelegt mogten worden, zoo door den verkoper met ankoopsbrieven kan worden verdedigt (welke bij dezen sal worden overgegeven) en reeds door de verkoperen met genoegen is angevaard verkogt voor een somma van 295 Caroli Gulden Dus in genere den somma seevenhondert en 95 Caroli gulden, zegge 795,– om het zelve in twee egale termijnen te betalen, telkens de geregte halfscheid, waarvan de verkoperen verklaarde het eerste termijn ter somma driehondert en 47 gulden 10 stuivers zegge 387=10= ontvangen te hebben, en daarvoor in zoo verre mits deezen quiteren. En de resterende halfscheid ad 387=10= beloven de koperen op 1mo Maaij 1789 te zullen betalen en voor de vrije leveringen wagtinge en waringe van het verkogte, voor alle actien, schulden en afspraken, zoo voor dato deze daar op mogten zijn geweest Stelt de verkoper – en den koperen voor de promte voldoen van t resterende koopschat, ten onderpanden hunne personen en goederen geene exemt Die submitterende als na rechten met afstand van alle exeptien dezen contrair, tot vestnisse der waarheid hebbe ik Hoveling opgemeld op belijenis der comparanten mijn aangeboren zegel en deze gehangen en met mijn Naams subscriptie bekrachtigt, in Slochteren den 27 Maij 1788, was getk, H.D.S. Veldman

Geef een reactie