Kropswolde in de krant 1739-1799

Historisch Kropswolde – krantenadvertenties 1739-1799 – reconstructie

De nog nieuwe korenmolen de Hoop in 1925, gezien in noordelijke richting.

Onderstaande advertenties werden geplaatst in diverse kranten en worden tegenwoordig digitaal gepubliceerd op www. Delpher.nl. Zoekend op Kropswolde en Cropswolde kwam er een aantal advertenties tevoorschijn, waarin persoonsgegevens waren vermeld. Ik heb aan de hand van deze gegevens onderzoek gedaan naar de bewoners, gebruikers en landheren die het betrof. Aanvullingen zijn welkom. De eerste advertentie stamt uit 1739, het laatste uit 1799. Later wellicht meer.

1739 – “Advertentie”. “Oprechte Haerlemsche courant”. Haerlem, 05-03-1739. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011229547:mpeg21:a0006

Word geadverteert,dat tot Groningen op Donderdag, den 16 April, 1739, des namiddags ten 4 uuren, ten huyze van de Weduwe van Jan Taepkes, woonende tegen over het Raadhuys, by Strykgeld en publyke Opbod zal worden verkogt een vermakelyke HOFSTEDE of BUITENPLAATS, gelegen in het Gerigte van Selwert tot Cropswolde, zynde omtrent 3 uuren van de Stad Groningen; bestaande in een Heerenhuys voorzien met verscheyde Vertrekken, benevens een Schadhuys, in welke Stallinge voor 4 Paerden en Beesten is, ampele Hooven, Cingels, Gragten, Vyvers, uytgestrekte Plantagien van Eyke- en andere Boomen, als mede een Boerehuys en Schuur met noch een Huysje voor een Arbeyder, verscheyde Zaay- en Weyde- Kampen, welke onder de Boere-Huyzing ten deele zyn verhuurt geweest: Strekkende deze Plaats aan het Zuydlaarder-Meir, hebbende mede het regt van Visschen en Jaagen,.en andere Rechten en Gerechtigheden; waar van de Conditiën van Verkooping agt dagen voor de gestelde Verkoopdag ten huyzé van de Wed. Taepkes voornoemt zullen konnen worden gezien.

 • Jan Taepckens (Jan Taepkes, Taapkens) (+ v. 1739, weduwe verkoopt bezittingen) x Jetske Hanckema (Edske Tjaarts, Etske Hankema, begr. 30-7-1768, Groningen, dv Tiaert Hanckema, corporaal en Margrieta Crombach verm. Tiaert hertrouwt met Gesina Schultinge, wv Roelof Edinge; Gesina hertrouwt Jan Willem Ennick) beide van Groningen, T. 13-9-1700 Groningen; k. Margareta, d. Groningen, Grote Kerk, 29-8-1704, bij het Collectehuis, k. Geesjen, d. Groningen, Grote Kerk, 15-4-1707, Brede Markt,k. Imke, d. Groningen, A-kerk, 12-02-1710, Brede Markt.
Friese schuur

1747 – “Advertentie”. “Opregte nieuwe Groninger courant”. Groningen, 07-02-1747. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011022553:mpeg21:a0006

De E. Heer Borgemeester T. J. van IDDEKINGE, praesenteert te Verkopen, plus minus 15ooo berken kaphout, op zijn Edh Plaats tot Cropswolde staande, zynde de eerste Kap, en nu Agt a Neegen Jaaren gestaand hebbende. Die daaraan gadinge heeft, gelieve zig an zyn Edh: te adresseren.

 • Tobias Jans van Iddekinge (Raadsheer, burgemeester Stad Groningen) x Helena Elisabeth van Nijeveen (van De Braak) T. 11-09-1729 Groningen, k. Rempt Tobias d. 17-12-1730, Groningen, Martinikerk. Oude Boteringestraat; k. Hugo Harm d. 14=10-1732, Groningen, Martinikerk. Oude Boteringestraat; k. Hugo, d. 28-6-1735, Groningen, Martinikerk. Oude Boteringestraat, k. Peter Rempt, d. 22-7-1738, Groningen, Grote Kerk. Oude Boteringestraat.
steenhuizen en borgen

1753 – “Advertentie”. “Opregte Groninger courant”. Groningen, 09-11-1753. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010258968:mpeg21:a0006

De Heer Overste en Groot Major van NYVENHEYM is voorneemens deszelfs Buyten Plaats tot Kropswolde geleegen, te Verhuuren, met of zonder landerijen. Een die gading heeft kan zyn Hoog geb. daar over jn de Stad of op de Buyten Plaats aanspreeken.

 • Carel Jacob Nijvenheim, baron van Nieuwkerken x Anthoinetta van Lijnden (Lynden) (Lidmaten Kropswolde Carel Jacob Baron van Nijvenheim en Zijn Vrouw Antionetta Baronnesse van Lijnden. “Naam-Lijst der Ledematen, Soo als ik die hier gevonden hebbe bij mijn Eerste huisvisitatie in de Maant November 1753”), k.: Woltera Elbertina, d. 15-10-1741, Kropswolde, k. Wilhelmina Adriana Johanna, d. 19-8-1742, Kropswolde, k. Sijna Gijsberta, d. 14-2-1745, Kropswolde, b. Het zoontje van de heer overste Nijvenheim, den 14 juli 1749, Kropswolde, k. Aernold Hendrik August, d. 3-12-1751, Martinikerk Groningen, Boteringestraat, k. Cristina Emerentiona Willemina, d. 15-4-1753, Kropswolde, k. Carel Joost, d. 21-3-1759, Groningen, A-kerk. achter het Provinciehuis, k. Johanna Albertina Woltera Geertruida, d.23-01-1761, Groningen, Martinikerk. Achter het Provinciehuis.

1755 – “Advertentie”. “Opregte Groninger courant”. Groningen, 11-11-1755. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010259177:mpeg21:a0008

De E. Ed. Heer Lieutenant Praesident van IDDEKINGÈ, praesenteert met Authorisatie van het E. E. Gerigte van Selwert, op Boelgoeds Conditien te Verkoopen, op zyn E. Edelheyds Plaats tot Cropswolde, eenige Duyzend Barken Houd, bekwaam tot Tal, Leverancie en Vaam Houd. Die er toegeneegen is, addresseere zig ten hüyze van Eerke Gerrits in de Moriaan tot Cropswolde, alwaar de Conditien te zien zyn. Deeze Verkopinge zal geschieden den 19 November ‘s nademiddaags om twee uur.

 • Eerke Gerrits de Vries (de Vriese) van Emden x Lisabeth Scheuning (Schuiling, Schöning, + v. 1756) van Groningen, T. 19-4-1759 te Kropswolde; k. Hinrica, d. 30-3-1750, Gerrit Eerkes de Vriese, d.18-3-1753, Gerrit, d. 30-6-1754. Eerke hertrouwt met Trijntie Freriks (Freerks), T. 12-9-1756, Kropswolde; k. Frerik, d. 6-8-1758 Kropswolde, Annegien, d.6-7-1759 Kropswolde, Jantje, d. 9-7-1672, Groningen (ouders aan Rademarkt), Anna d. 9-1-1765 Groningen, Frederike, d. 15-5-1767, Groningen, Jaapkien, d. 25-08-1771, Groningen Martinikerk (ouders aan Winschoterdiep), b. 24-09-1838 Windeweer.

De heer Overste en Groot Majoor van NYVENHEYM en nom. ux., praesenteeren publyk te Verkopen, haare Vermakelyke Buyten Plaats tot Cropswolde, met Huyzen, Landeryen, Gestoeltens in de Kerk,en ‘t Regt van de Jagt en Visschen, met een groot gedeelce van de Plantagien,en booven dien nog by de 4000 taande opgaande Eyken Boomen om te Kappen, invoegen alles specifyk in de Anslags Biljecten staat uytgedrukt, en zulks ten Huyze van Monsr. Langerfeld toe Groningen, op Zaterdag den 22 November voor de eerste maal en op Zaterdag den 29 November voor de laatste maal, ‘s avonds praecys om 4 uur en de gemelde Eyken Boomen om te kappen op Donderdag den 4 December op d. Plaats daar de Boomen staan, ‘s morgens praecys om 10 uuren.

1759 – “Advertentie”. “Opregte Groninger courant”. Groningen, 27-03-1759. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010259520:mpeg21:a0006

De Procureur J. SMIT in qlté, presenteert aan de meestbiedende by Strykgeld te Verkoopen.

Imo. Een Buytenplaats bestaande in een Heeren Behuyzinge en Bouren Wooning, met Hoven, Laanen, Cingels, Vyvres en Grasten, als meede een groote partye zwaare Eyken Boomen, Elsen en Barken kap Houd, en verder Landeryen met het Regt van de Jagt, Visschen, een stem in de Collecte, en gestoelte in de Kerk, alles tot Cropswolde staande en geleegen; zoo daagelyks in oogenschyn kan worden genomen.

IIdo. 10 Matten Hooyland aldaar geleegen.

IIItio. 6 Matten Hooyland op de Wester-Broekster Maa geleegen.

IVto. Een Verseegelinge over het Comptoir deezer Provintie, vaste Goederen groot 2000 gulden.

Vto. Een dito over het zelve groot 1200 gulden.

Vlto. Een dito over ‘t zelve groot 700 gulden.

Vllto. Een dito over het Comptoir Generaal deezer Provintie, groot 1000 gulden; alles breeder in de Aanslagen geëxprimeert.

Deeze Verkoopinge zal geschieden ten Huyze van Juffrouw de Wed. J. Schmid in.het Gouden Hoofd tot Groningen op Dingsdag den 10 April 1759- ‘s avonds om 5 uur, alwaar de Conditien 3 daagen te vooren konnen worden geleesen. .

 • (Mogelijk betreft dit weer het eigendom van de heer van Nijvenheim)

1759 – “Advertentie”. “Opregte Groninger courant”. Groningen, 24-04-1759. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010259528:mpeg21:a0005

Doctor FROON, presenteert te Verhuuren om aanstonds te aanvaarden, twee percelen Hooy Lant gelegen tot Cropswolde, zijnde het eene Porceel bevoorens by Beerent Jacobs, en het andere by de Geswooren Hindrik Roelfs Meyerwijze, gebruykt.

 • [Mogelijk: maar twijfelachtig, zijn familienaam wordt hier niet gebruikt. Hindrik Roelfs Schuling (Schuiling) van Borgercompagnie onder Veendam, T. 15-10-1752 Sappemeer Aaltje Tebbe, weduwe van Albert Berends van Sappemeer; k. Roelf d. 7-5-1753 Sappemeer, k. Tebbe d. 19-10-1755 Sappemee, k. Trijntje, d. 26-03-1758 Sappemeer]

1761 – “Advertentie”. “Opregte Groninger courant”. Groningen, 06-01-1761. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010259706:mpeg21:a0003

De Heer Ontfanger Generaal IDDEKINGE, praesenteert op Vrydag den 9 January 1761 by Uytmyninge te Verkoopen, zyn Eyken Bos, staande en geleegen te Cropswolde. Iemands gaading zynde koome op tyd en plaatse, &c.

Familie van Iddekinge

1761 – “Advertentie”. “Opregte Groninger courant”. Groningen, 25-12-1761. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010259807:mpeg21:a0004

De Gesw. BOSCHMA, gedenkt op Woensdag den 30 Dec. 1761 by uytmyninge te laten Verkopen, ruym 400 zo kromme als regte Eyken Stambomen, staande op zyn Plaatze tot Cropswolde, zoo thans door hem word bewoont, staande de Bomen aan de Vaart of Wyke om te konnen met ‘t Schip vervoeren.

 • Jacob Boschma (Bussema), gezworene van Kropswolde x Jantije Harms Rosing (Jantien Rosink, Jantien Rosingh) van Exloo, (lidmaten den 9 Decemb. 1746 Jantien Rosingh huisvrou van d’ Gesworen Bussema met attestatie van Odoren in Drente). t. 21-8-1746 Kropswolde; k. Roelf (Roelef) Jacobs Boschma,`d. 03-09-1747, o. 06-10-1826, Kropswolde, k. Willemtien, d. 30-3-1750, Kropswolde, k. Jantien, d. 27-02-1752, Kropswolde, k. Harm Rosing, d. 29-08-1754, o. 14-06-1840 Kropswolde.

1762 – “Advertentie”. “Opregte Groninger courant”. Groningen, 02-02-1762. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010259818:mpeg21:a0005

De Heer Geswooren J. BOSMA, praesenteert by Uytmyninge te laaten Verkopen, drie honderd opgaande Eyken Boomen zynde bekwaam voor Scheeps en Stelmaakers; Iemands gading zynde koome op aanstaande Maandag den 8 February 1762 tot Cropswolde.

1762 – “Advertentie”. “Opregte Groninger courant”. Groningen, 08-10-1762. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010259889:mpeg21:a0004

JAN GRYP, Meester Timmerman tot Cropswolde, prefenteert uyt de hand te Verkopen, Vyftig eyken Boomen, bekwaam zoo tot Scheepsbouw, als ander gebruyk, leggende zeer naby het water.

 • Jan Grijp, van Dallum in ‘t Munstersche (b. 04-02-1782 Kropswolde) x Lijsebet Rotgers van Hilten, in ‘t Munstersche (begr. 14-08-1780 , Kropswolde) T. 17-05-1767 Kropswolde, Kleinemeer (RK); k. Tobias, d. 23-03-1768 Kleinemeer, g. Kropswolde; k. Gesina, d. 29-8-1770, Kleinemeer, g. Kropswolde.

1766 – “BEKENTMAKINGEN”. “Opregte Groninger courant”. Groningen, 04-11-1766. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010260209:mpeg21:a0004

De Erfgenamen van wylen BERENT STUURWOLT, gedenken by Strykgeld te Verkopen, haare welgelegen Boere Plaats met eenige losse stukken Land tot Cropswolde gelegen . op Donderdag den 13 November 1766., en op den 20 November 1766 de Palmslag ten Huyze van Pieter Jans tot Cropswolde.

 • Beerent Egberts Stuirwolt (Stuijrwolt), van Kropswolde, o. v. 11-1766 x Femmechien Roelefs Nijsingh, van Glimmen (lidmaten Kropswolde: november 1753, Berent Stuirwolt, kerkvoogt en zijn vrouw Vennegijn; 3 maart 1667 Geesjin Roelijfs, Stuir-wolts dochter), ot. 5-4-1733, Kropswolde, t. 12-4-1733, Noordlaren; k. Aeltijn, d. 20-06-1734, Kropswolde, Roelefien, d. 26-05-1737, Kropswolde, k. Egbert, d. 10-7-1740, Kropswolde, b. 11-07-1740, Kropswolde, Aeltien, d. 4-02-1742, Kropswolde; k. Egbertien, d. 25-04-1745, Kropswolde.

Pieter Jans x Jeijgien Harms, k. Jan Peters, d. 7-11-1758, , Kropswolde, k. Harm, d. 92-1761, Kropswolde, k. Lammert, d. 20-4-1763, Kropswolde, k. Klaas, 6-9-1765, Kropswolde, k. Aaltjen, d. 28-2-1768, Kropswolde.

“1767 – Advertentie”. “Opregte Groninger courant”. Groningen, 20-02-1767. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010260240:mpeg21:a0005

De Scholte H. VAN DER WARF in qlté, gedenkt by Strykgeld en Palmslag te Verkopen op den 4den voor de eerste maal,en op den 11 Maart 1767 voor de 2e maal ten Huyze van de Coopman A. A. Hesse in Sappemeer : Een Huis, plaatse en land te Cropswolde. VIII. Een stuk Land te Cropswolde.

1767 – “Advertentie”. “Opregte Groninger courant”. Groningen, 23-06-1767. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010260275:mpeg21:a0004

LOERT ALBERTS en zyn Huisvrouw, presenteren de Hand te Verkopen, Hunne deftige Boeren Plaatze gelegen tot Cropswolde, in de Middel Kluft, bestaande in een fraaye behuisinge waaronder 18 Koe Weide Groenland en 9 Mat Hooyland, benevens 20 Mudde Bouwland. Iemands gading zynde kan bovengenoemde te Cropswolde daar over spreken.

 • Loewert Alberts,(Loert) uit Eexta, landgebruiker (o. <9-5-1777 ) x Pietronelle Meijers uit Eexta, t. 5-2-1741, Kropswolde (HC Eexta 04-01-1741) (Lidmaten Kropswolde: novembr 1753 Naderhand aangekomen of aangenomen. Petronella Meijr huisvr: van Loewert Albers met kerkl: attestatie van de Eexta in Junij 1758. Petronella Meijers x Hindrik Cornelius, t. 9-5-1777, Kropswolde): k. Anna, d. 14-1-1742, Eexta, k. Jannes, d. 27-10-1743, Uiterbuiren, k. Epjen, d. 6-2-1746, Uiterbuiren, k. Wendelke, d. 7-9-1749, Eexta, k. Albertjen, d. 15-05-1757, Eexta, o. 7-8-1823, Eexta, k. Sijbentie, d. 27-04-1760, Kropswolde, k. Ettien, 25-7-1762, Kropswolde, o. 5-08-1839, Schildwolde

1772 – “Advertentie”. “Opregte Groninger courant”. Groningen, 20-03-1772. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010260768:mpeg21:a0008

De Raadsheer A. GERLACIUS presenteert uit de Hand te Verkoopen, een BOSCH op de Wortel staande onder Kropswolde, geschikt tot Paal- en Rjswerk ; Wie gading maakt vervoege zig by Karst Hidding te Kropswolde.

 • Karst (Cars) Alberts Hidding, landbouwer, diaken Kropswolde 1792, g. 1733, o. 29-10-1815, Kropswolde x Aaltien Jans, t. 1) 22-03-1761, Hoogezand, k. Jan, d. 20-6-1762, Kropswolde; k. Grietje, d. 25-3-1764, Hoogezand, g. Kropswolde, t. 2) Kars Hidding van Kropswolde x Jantjen Hindriks Kamp van Zuid Sleen, t. 20-4-1766, Kropswolde, k. Jantjen, d. 10-7-1768, Kropswolde, k. Albert, d. 22-9-1770, o. 08-02-1855, Kropswolde, k. Hindrik, d. 7-2-1773, Kropswolde, o. o. 21-10-1856, Hoogezand, k. Frederik, d. 3-12-1775, Kropswolde, o. 29-12-1832 , Kalkwijk, k. Jacob, d. 7-2.1779, Kropswolde, o. 10-10-1856, Wagenborgen, k. Tjeert ..(komt voor in HC 1802)

1773 -“BEKENTMAAKINGEN.”. “Opregte Groninger courant”. Groningen, 05-02-1773. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010106142:mpeg21:a0008

Een Deftige Behuizinge zynde een Smittery met een Tuin ‘er agter, staande op Martens Hoek aan de Westkant- van de Kolk uit de hand te Koop, te bevraagen by KORNELYS SLUIS tot Kropswolde.

 • Cornelius Sluijs, van Kropswolde,lidmaat 9 maart 1714, diaken, o. 09-01-1742 Kropswolde x Griettien Everts van Wildervank, t. 28-10-1714, Kropswolde, k. Anna, d. 20-10-1715, Kropswolde, k. Cornellis, d. 8-11-1716, Kropswolde, k. Reint, o. 9-9-1717, Kropswolde, k. Aeltien, d. 2-10-1718, Kropswolde, k. Albardina, d. 25-2-1720, Kropswolde, k. Reint, d. 12-9-1721, Kropswolde, k. Eevert, d. 11-4-1723, o.03-10-1740, Kropswolde, k. Heijeltien, d. 25-12-1725, o. 27-09-1726, Kropswolde, k.Kornellis, d. 19-12-1728, Kropswolde.

1773 – “BEKENTMAAKINGEN.”. “Opregte Groninger courant”. Groningen, 27-04-1773. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010106165:mpeg21:a0009

Op MORGEN den 28 April 1773 te 12 uuren, zal te Kropswolde, ten Huize van Piter Jans, publyk worden Uitbestedet, het afbreeken van de KERK aldaar, en schoonmaaken van de Steen.

1773 – “BEKENTMAAKINGEN.”. “Groninger courant”. Groningen, 28-05-1773. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010106174:mpeg21:a0008

De Kerkvoogden en Volmagten van KROPSWOLDE, zyn voerneemens uit te Besteeden op Vrydag den 4 Juni 1773, ten Huize van Pieter Jans aldaar, het Timmer en Metzel-werk van een nieuwe KERK ; de Bestekken zullen te zien zyn, twee dagen voor de Besteedinge aldaar, en nader berigt te Groningen by Geert Bonsema Meester Timmerman in de Stoeldraaijers Straat.

1773 – “BEKENTMAAKINGEN.”. “Groninger courant”. Groningen, 11-06-1773. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010106178:mpeg21:a0008

De KERKVOOGDEN en VOLMAGTEN van Kropswolde, gedenken op Dingsdag den 15 Juni 1773, des nademiddags om 4 uur op het Kerkhof aldaar te Verkoooen, enige parten stempeling.

1774 – “Advertentie”. “Groninger courant”. Groningen, 21-01-1774. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010106244:mpeg21:a0008

De E. JOHANNES LUTTROP in qualité, gedenkt publyk aan de meestbiedende te Verkoopen, de Boeren Plaats, geleegen in Kropswolde, zeer bekwaam tot Baggeren, en geeft een schoone turf niet zwavelagtig, en is ook zeer goed om Bouw en Weideland daar van te maaken, gelijk er reeds verscheide stukken van die Plaats zyn toegemaakt. De dag van Verkoop Zal nader worden bekend gemaakt, iemand ondertusschen genegen zijnde, die uit de Hand te Koopen, kan Luttrop daarover aanspreeken te Kropswolde.

Lidmaten Kropswolde na november 1753: Johannes Luttrop en Vrouwktje Hindriks Egtl: met Attestatie van Geithoorn

1774 – “Advertentie”. “Groninger courant”. Groningen, 08-02-1774. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010106249:mpeg21:a0008

De Scholtes van Kropswolde R. REINDERS in qualité, gedenkt publyk aan de meestbiedende te Verkoopen, de Boeren Plaats, geleegen in Kropswolde, zeer bekwaam tot Baggeren, en geeft een schoone turf niet zwavelagtig, en is ook zeer goed om Bouw en Weideland daar van te maaken, gelijk er reeds verscheide stukken van die Plaats zyn toegemaakt, alsmede drieën en half Mat best Hooyland op de Broekster Maa geleegen, zoo als de Plaats thans nog door J. Luttrop en Vrouw bewoond word. Het Land kan aanstonds en de Behuizinge op May 177 4 aangevaard worden. Deeze Verkoop zal zyn op Maandag den 14 Februari 1774, ten Huize van de Scholtes bovengenoemd des agtermiddags om vier uur.

 • Reinder Reinders van Kropswolde x Catharina Voskuils, weduwe van Haije van Alst van de Groeve, t. 1-11-1755, Kropswolde. Lidmaten Kropswolde 9-6-1765: schultes R. Reinders vrouw Cathrina Voskuils.(Catharina Voskuils x Haijo van Alst, veeneigenaar, herbergier, t. 5-11-1732, Appingedam.)
Scholtes, schultes: https://www.geheugenvandrenthe.nl/schulte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scholtenboerderij

1775 – “BEKENTMAAKINGEN.”. “Groninger courant”. Groningen, 07-02-1775. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010106354:mpeg21:a0006

De E. JACOB HASELOF en zyn Huisvrouw, presenteeren vry uit de Hand te Verkoopen, hun Huis waar in lange Jaaren het Bakken en Kremerneering is gedaan en nog word gecontinneert, met een Hof er agter, zynde vry eigen Grond, staande en gelegen te Foxhol onder Kropswolde, om aan te vaarden op May 1775.

 • 1) Jacob Haselhof van Kropswolde x Niessien Jans van Paterswolde, Drenthe (lidmaten Niesien Jans met attestatie van Gronin: Jacob Haselhof na voorgaande belijdenisse des Geloofs in Junij 1758, Kropswolde), t. 17-5-1757, Kropswolde, k. Annegien, d. 28-5-1758, Kropswolde; 2) Jacob Haselhof x Hilligje Bartelts van Hoogezand t. Hoogezand, ot. 17-01-1768 attestatie naar Kropswolde, t. 07-02-1768 Kropswolde, k. Ellerdijna, d. 02-10-1768, Kropswolde, k. Bartelt, d. 11-3-1770, Kropswolde, k. Bartelt, d.11-3-1770, Kropswolde, k. Evert, d. 26-1-1772, Kropswolde, k. Bartelt, d. 28-11-1773, Kropswolde, k. Frans, d. 10-9-1775, Kropswolde, k. Jan, d. 26-9-1779, Kropswolde; 3) Jacob Haselhof van Foxhol x Geesje Likles, ot. 20-8-1780, Hoogezand, ot. 01-09-1780, Kropswolde, ot. 3-09-1780, Scharmer; 4) Jacob Haselhoff van Foxhol x Gesien jans, w.v. Jan Jans Barkman, ot. 3-9-1783, Groningen, T. 4-10-1783 Kropswolde.

1776 – “Advertentie”. “Groninger courant”. Groningen, 23-01-1776. Geraadpleegd op Delpher op 26-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010106455:mpeg21:a0006

Op MAANDAG den 29 Januari 1776 , zullen voor de eerfte , en op Maandag den 5 Februari daar aan volgende voor den tweede maal finaal ‘ s avonds te 6 uur precies by brannen der Keerze uitdoen, Geregtelyk worden Verkogt , ten overstaan van het E. E. Gerigte van Selwerd, in het Raadhuis in Groningen. I. Een Plaatze met diens Behuizinge, Hoven, Bouw en Weide Land, geleegen te Wolfsbergen onder Cropswolde : en 11. Zes Matten Hooyland onder Cropswolde geleegen; beide porceelen zoo tot dus verre Reinier van der Haven hebben behoort en invoegen nader in de Billetten staat gespecificeert.

Reijnier van der Haven wordt genoemd in HC 19-2-1723, Groningen als vader, en in HC 23-08-1759 Groningen en HC 16-08-1776 Groningen, als broer. Waarschijnlijk is de eerste de grootvader van de laatste.

1776 – “BEKENDMAAKINGEN.”. “Groninger courant”. Groningen, 26-03-1776. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010106473:mpeg21:a0003

Word door deezen bekend gemaakt, dat de Verkoopinge van de LANDERYEN te Kropswolde geleegen &c., om reden op den 2 April geen voortgang zal hebben, maar staat op den 11 April 1775 gehouden te worden, op tyd en plaats als vooren is vermeld.

1776 – “Advertentie”. “Groninger courant”. Groningen, 03-12-1776. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010106546:mpeg21:a0009

De Brouwer B. van HAM in qualité, gedenkt op Vrydag den 6 December ‘s avonds om 6 uur, ten Huize van de Scholte R. Reinders op Foxhol, by Strykgeld en Palmflag te Verkoopen. I. Een deftige Behuizinge zynde een Bakkery mat een Hof erachter en een mandelige Gang. 11. Een groot Huis met 2 Agterkamer, met een groot Hof er agter, en een mandelige Gang. III. Een Huis en Schuur met een mandelige Gang, alles staande en gelegen op Martenshoek onder Kropswolde.

1776 – “BEKENMAAKINGEN.”. “Groninger courant”. Groningen, 13-12-1776. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010106549:mpeg21:a0010

Hopman J. Woldringh en Consorten in qualité, gedenken publyk by Strykgeld en Palmslag te Verkoopen, op Maandag den 23 Decmber 1776, en op Vrydag den 3 Januari 1777, ten Huiz van de Schultes R. Reinders te Foxhol een Boeren Plaatze te Kropswolde gelegen, ten Zuiden de Gesworen J. Bosma, en plus minus vier Matten Hooyland op de Westerbroekster Maa geleegen.

 • Jan Woldringh van Groningen (o. < 24-10-1808) x Senske Ockens van Huninga, geboren te Huninga (Beerta), woonde gedurende 3 jaren bij de predikant van Wittewierum, o. 24-10-1808, Groningen, t. 06-06-1756, Wittewierum, k. Jacobus, d. 15-06-1757, Groningen (Steentilstraat), k. Jan, d. 30-7-1758, Groningen Martinikerk, k. Conradus, d. 24-4-1763, Groningen, Nieuwe kerk, k. Baroldus Cornelius, d. 12-8-1767, Groningen, k. Baroldus Meinardus, d. 1-1-1773, Groningen Martinikerk, o. 10-11-1821, Breede, Warffum.

1778 – “Advertentie”. “Groninger courant”. Groningen, 27-03-1778. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010106103:mpeg21:a0008

Men presenteert door de Schulte van KROPSWOLDE, op een Jaar Crediet te laaten Verkoopen, 40 a 50 Eiken Hamburger Balken. Deeze Verkoopinge zal zyn op Woensdag den 1 April 1778, by de Molen van Arend van Olst en Comp, te Foxhol, ‘s nademiddags om een uur.

 • Bruidegom Arent Bzn van Olst van Groningen, g. 01-09-1746, o. 27-10-1826 , Ebbingestraat,Groningen, koopman, lid Raad van de Stad Groningen (z.v. Berend van Olst en Geertje ten Cate,k. Gerrit Berends, k. Christina) x Grietje Arkema (24 jr) van Groningen (d.v. Gerbrant Arkema en Catalijna Hesselink) g. 1758, o.27-04-1816 , Groningen , t. 10-08-1781, Kropswolde, 12-8-1781, Groningen; k. Beerend,d. 8-5-1872, Foxhol, o. 13-05-1807, Groningen, k. Cathalina, d. 18-07-1784, Groningen, o. 07-07-1828, Groningen

1779 – “BEKENTMAAKINGEN.”. “Groninger courant”. Groningen, 15-01-1779. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010106611:mpeg21:a0009

HARM ALBERTS en Vrouw te Kropswolde, gedenken by Strykgeid te laaten, hun Boeren Plaatze met de vaste Beklemminge van eenige Landeryen, strekkende van Kylcomp. aan het Drentsche Diep, bestaande In Weyde, Hooy en Bouwland, vry van [Heeren Schattinge], doende tot huur 103 gl., met nog 2 stukken Hooyland. Deze Verkoping zal zyn op Donderdag den 20 januari 1779 ‘s avonds 5 uur, en de palmslag 8 dagen daar op volgende, ten Huize van Pieter Jans te Kropswolde.

 • Harm Alberts van Zuidlaren x Trijntje Jans van Kropswolde, t. 26-11-1770, Kropswolde, k. Jantje, d. 8-11-1772, Kropswolde,

1780 – “BEKENTMAAKINGEN.”. “Groninger courant”. Groningen, 08-09-1780. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010106797:mpeg21:a0007

W. ATZEMA in qlté, zal op Dingsdag den 16 September 1780 ‘s avonds 6 uur, ten Huize van Monfr. J. Sevensteern naast het Collecthuis, publyk aan de meestbiedende Verkoopen 2/3 Parten in éen Beklemde Plaats te Kropswolde by Harm Obbes en Vrouw ‘s Jaars voor 70 gl. in gebruik.

 • Harm Obbes Woldendorp x Bougien Harms, k. Obbe Woldendorp, g. 1743, o. 10-9-1821, Groningen, k. Geessien, d. 11-10-1750, Kropswolde, o. 29-08-1827, Kropswolde, k. Jeichje (hc 1782 Oldehove)

1780 – “Advertentie”. “Groninger courant”. Groningen, 12-09-1780. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010106798:mpeg21:a0006

Daar word uit de Hand te Koop gepresenteert, een driejaarige LEGER HOND die de exercitie van de Jagt wel verstaat, te bevragen by de Collector van Kropswolde.

1781 – “BEKENTMAAKINGEN.”. “Groninger courant”. Groningen, 16-10-1781. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010106923:mpeg21:a0010

De E. PIETER BUITER en Vrouw zyn gezind om by Strykgeld en Palmslag te laaten Verkopen, een Huis en Plaatze, geleegen onder de Klokslag van Kropswolde, door J. P. Fuks en Vrouw zynde bewoond, met de Jagt in ‘t Goregt’, als ook mede een stuk Weide of Hooyland onder het zelve Klokslag gelegen, ook door J. P. Fluks en Vrouw zynde gebruikt. Deeze Verkooping zal zyn op Vrydag den 19 October 1781 en Vrydag-daar op volgende de Palmslag, ten Huize van Jan Jans Eilander te Kropswolde, des avonds om 6 uur.

 • Pieter Jans Buiter van Helpman, onder Groningen (o. 08-04-1821, Kolham, z.v. Jan Buter en Grietje ter Borg) x Catharijna Vos, van Hoogezand, t. 20-05-1771, Hoogezand, ot. 27-5-1771, Wetsinge en Sauwerd (hij van Sauwerd, zij van Annerveen), t. Anloo (hij j.m. van Wetsingersijl, zij van Annerveen, beide wonend te Anloo) (zij komen voor in een hc beleden te Kropswolde, 08-04-1795)
 • Ook uitgezocht, maar deze Pieter bleek het niet te kunnen zijn: Pieter Klaassens Buiter (Buter, o. < 01-10-1769) x Wemeltje Harms (o. >01-10-1789, tr. Haike Peters, tr, Michel Post), k. Hindrikje (Henrika), d. 1-11-1757, Kolham, o. 27-08-1827, Kolham, k. Tijbegijn, d. 18-11-1764, Kolham, k,. (Wemeltje Harms (o. >01-10-1789, tr. Haike Peters, k. Geertje Heikes, d. 12-2-1769, Kolham; tr, Michel Post, k. Ellegijn, d. 28-08-1774, Kolham, k. Henrikus Post, d. 08-09-1776, Kolham, k. Harmanna, d. 06-06-1779, Kolham)
 • J.P. Fluks – niet gevonden. Wel een J.D. Fluks, Jacob Derks van Nieuw Scheemda.

1783 – “BEKENTMAAKINGEN.”. “Groninger courant”. Groningen, 30-09-1783. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010107168:mpeg21:a0008

W. ATZEMA en Procureur J. VERSTEEGH beide in qlté, gedenken op Vrydag den 3 October 1783 ‘s avonds om 6 uur, ten Huize van de Logementhouder H. Groenman aan de Brede Markt, publyk by Strykgeld te Verkoopen. I. De Eigendom van een Plaats Landte Kropswolde gelegen, zoo thans door Hindrik Hoving, als losse Meier dog zoo vervolgens door Jan Benes en Vr. onder vaste Beklemm. worden gebruikt, s jaars voor 40 gls.

 • Hindrik Hoving (Hindrik Hinderikus van Noordbarge, Barge) x Jantjen Jacobs van Kropswolde (Wolde), t. 06-05-1764 Westerbroek attestatie naar Kropswolde,t. 13-05-1764 Kropswolde,k. Hindricus, d. 12-05-1765, Kropswolde, k. Lammegien, d. 19-10-1766, Kropswolde, k. Jacob, d. 15-01-1769, Kropswolde, k. Harm, d. 25-08-1771, Kropswolde, k. Remmert, d. 17-07-1774, Kropswolde, k. Geesien, d. 09-08-1778, Kropswolde, k. Trijntje, d. 11-11-1781, Kropswolde, lidmaten Kropswolde, Lidmaten Kropswolde 6-6-1790: op Belijdenis des geloofs tot Litmaten aangenomen Jantjen Jacobs h: vrouw van Hindrik Hoving.
 • Vermoedelijk: Jan Benes (Beenes) van Veendam x Lijzabeth Jakobs van Veendam (dv Jacob Jans Seven x Maike Wetes, Lidmaten Veendam, Lidmaten Veendam: 1766 Junij Elizabeth Jakobs huisvrouw van Jan Benes uit de Mennisten overgekomen en de 6 gedoopt), t. 02-1749, Veendam, k. Maijke, d. 14-05-1751, Veendam, k. Geesjen, d. 24-3-1753, k. Jacob, d. 23-05-1756, Veendam, k. Bene, d. 02-12-1759, Veendam, k. Jan, d. 31-07-1763, Veendam, k. Moike, d. 6-07-1766, Veendam, k. Maike, d. 7-2-1768, Veendam, k. Klaas, d. 16-06-1771, Veendam, k. Diewer, d. 01-05-1774, Veendam, k. Jantjen, d. 14-07-1776, Veendam

(In Lidmaten Kropswolde 1753: Freriktien Vrouw van Jan Benes. Verder geen info gevonden. )

In 1788 HC Selwerd en Sappemeer, Jochum Jans Beenes, Coop Jans Beenes, Heere Jans Beenes, Hindrik Jans Beenes, Jan Jans Beenes (volle broers).

1784 – “Advertentie”. “Groninger courant”. Groningen, 30-01-1784. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010107211:mpeg21:a0005

Den eigendom van een Plaats Behuisd Land, te Wolfsbergen onder Kropswolde gelegen, zullende van nu voortaan door Kindr. Jans Benes en Vrouw onder vastè beklemminge in Huur worden gebruikt, ‘s Jaars, voor 40 Car. Guldens.

1788 – “Advertentie”. “Ommelander courant”. Hoogkerk, 05-09-1788. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010214083:mpeg21:a0015

Woensdag morgen den 3 September is naby Kropswolde Verloren een ROTTING met een VERGULDEN KNOP. Die ze by Drukker dezes brengt zal rykelyk beloond worden.

Rotting = wandelstok

1791 – “Advertentie”. “Groninger courant”. Groningen, 29-11-1791. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010110100:mpeg21:a0008; 1791 – “Advertentie”. “Groninger courant”. Groningen, 09-12-1791. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010110103:mpeg21:a0006 [ Teksten gecombineerd tot onderstaande]

Met consent van het edel Gerigte van Selwerd, gedenkt de Halmr. P. Prey in qlté, door de schulte R. Reinders te Kropswolde laaten Verkoopen, een rojale Boere Plaats, bestaande in een bijna nieuwe groote doortimmerde Behuizinge, met een grote Vriese Schuur gelegen in De Leine, zoo door mr. B. Detmers en vrouw bewoond, met meer dan 30 mudde bouw en groenland, zijnde meest straten drekland, wel in de misse, met nog een groot party best en hoog dalle land, met een ruime ingaande Wyk, hebbende een vrije opslag en doorvaart in de nieuwe Compagnie, nog een flink stuk grasland van nog 13 a 14 Koe Weide en een vaste beklemminge van 8 grasen best May of Hooyland aan het Drentsche Diep, met de collatie te Kropswolde, hebbende mede het regt tot jagt en vischerij, nevens ander ingelangen. Deze Verkopingen zal zijn voor de eerste reis op Woensdag den 21 December 1791, en voor de tweede reis den 28 aldaar, ten huize van de wedw. P. Jans, tot Kropswolde, op conditien dan te hooren, des avonds te vijf uur.

 • Benjamin Dethmers, van Visvliet x Etje Borgesius, van Bellingwolde (Lidmaten Kropswolde 7-6-1789: op belijdenis der geloofs aangenomen voorgestelt en afgekondigt, Ettien Borgesius) T. 29-04-1775 Groningen, 25-05-1775 Bellingwolde, k. Catharina, d. 3-7-1766, Groningen Martinikerk (Brugstraat), k. Franciscus Johannes, d. 12-11-1780, Nieuwe Pekela, k. Maria, d. 20-06-1786, Groningen Martinikerk, (geboren Kropswolde) (wegens burgerregt), o. 13-02-1826 Ezinge

1797 – “Advertentie”. “Groninger courant”. Groningen, 31-10-1797. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010157696:mpeg21:a0010

Er vermist een zwart bonte ENTER VEERSE van Kropswolder Ma, gemerkt met D. K. op ‘t linker Hoorn, die het bezorgen of er aanwys van kan doen by Jan Willems te Dunderen of by Evert Jacobs te Kropswolde, zal wel beloond worden.

 • 1) Evert Jacobs x Pietertien Hoving, t. 05-05-1770 Kropswolde, k. Hailtje, d. 24-02-1771, Kropswolde, k. Annegien, d. 30-5-1773, Kropswolde, k. Cornelius Everts Hoving, d. 25-12-1774 Kropswolde (hc 14-6-1802); 2) Evert Jacobs van Kropswolde x Jantje Harms, van Zeijen, t. 05-03-1784, Kropswolde, k. Annegien, d. 16-01-1785, Kropswolde, k. Jacob, d. 8-10-1786, Kropswolde

1797 – “Advertentie”. “Groninger courant”. Groningen, 22-12-1797. Geraadpleegd op Delpher op 24-01-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010157712:mpeg21:a0018

De MUNICIPALITËIT in GRONINGEN gedenkt door Derzelver Gecommiteerden bij publieke uitmyninge te verhuuren één jaar lang, te weten van den eersten januari tot den laatsten December 1798 volgens STADS ACCYNSEN, mits dat de Trekkers gehouden zijn het Stuivergeld, conform het 1ste Articul van ieder conditie», effective te betaalen.:

Waag accyns, Kraan accyns, Turf accyns, Verlaat tot Zuidbroek, Verlaat op Martenshoek, Verlaat in het Damster Diep, Diep ofte Passagie geld van Turf, Stede geld tot Foxhol, Daar benevens de Tol te Kropswolde voor den tyd van drie jaren.

Wie daar aan gadinge heeft, kan zig vervoegen op Vrydag den 20 December 1797, ‘s namiddags te drie uuren in het Raadhuis in Groningen, en huuren naar zyn genoegen op conditien, zoo als dan zullen worden voorgelezen. Zeg het Voort.

Bronnen:
Delpher, krantenarchief - www. Delpher.nl
Rijks Archief Groningen – www. Allegroningers.nl
Rijks Archief Drenthe – www. Alledrenthen.nl
Database Veendam – Leen Lamain
Landschappen van Noord-Nederland - www.landschapsgeschiedenis.nl
Lidmaten Groningen - http://www.lidmatengroningen.nl/
Wikipedia - www.wikipedia.org

Geef een reactie