Huwelijkscontract Hitio Themmes x Geeske Tiddes

Verzegelingen Winschoten, 6 maart 1649

Is na Goodes ordeninge een Christlijcken ehespant beramet, gededinget ende beslooten tusschen den E. Hitio Themmes, Temmo Cornelijs en Z.(zaliger #pt) Haijcke gewesen eheluiden ehelijcke soon, bruijdegom, eenes; beneffens de deugetsame Geeske Tiddes, Tidde Gerhardï en Z.Anne gewesen eheluiden, ehelijcke dogter, bruijdt, anderdeels, somet der antwesende vrunden raedt in forma nabeschreven.

In den eersten zijn hijlixvoorwaarden, dat de Vader Temmo Cornellijs belooft ende sich verplichtet sijn soon tot een [boedel] mede te confererten een summa van duijsent Car. Gl. den gulden tot twinting [sp strat].den stuijv. tot acht pl. geestimeert, heerckomende dit goedt uit kracht van moederlijcke arfnis te betalen op twie Meijtijden, de gerechte helfte op eerstkompstigen Meij, de andere resteerende helfte op Meij 1650.
Daertegens verbindet sich de Vader Tiddo Gerhardi sijn dochter Geeske tot een bruijdtschat mede te dielen een summa van penningh, als namentl. twie duijsent vijfhondert Car. Gl. den Gulden van valoir als boovengeneomt, sulx insgelijx op voorgedachte Meijtijden, in gelijcke termijnen als booven genoemt is, te voldoen en erleggen, sullende mede de dogter voorschr. behoorlijcken ende eerlijcken werden gekleet, en met een bedde ende sijn toebehoorn voorsien; wesende dese bruijdtsgave [pvisioneelijck] het moederlijck goedt, met vorbeding dat soo de andere kinderen haren vader meerder afpersten, sullen dese jonge eheluijden hetselve voordiel noch hebben te genieten en na laesten doet van vader. Hiermede verklaren de vrunde ten beide sijden tevredelijk en genoetachtigh zijn.

Ten twieden is verwillekeurt dat t gene dese eeheluijden staender Echte muchten winnen ofte verliesen, sal sulx tot gemeenen proffijt ofte schade strecken.

Ten Darden, indien Godt dese eheluijden mede sijn segen-rijcken genade met zijnen vruchten werdt begaven, sullen soons en dochteren tot des vaders en moeders goedt ende worden alle arff en verstarff gelijkce
sibbe zijn, in voegen dat een dochter soo veel sal hebben te genieten als een soon, ditselvige tegens landtrechte.

Entelijcken is lijfstuchts wijse ingewilliget, dat soo de Eheman voor sijn Ehevrouw aflijvich wordt, geen lijves arven nalatende, begiftiget hij haer tijde des levents met vijfhunder Car. Gl. en vice versa, sal hij uit haer nalatenschap participeren [kantlijn:} gelijcke Vijffhundert Car. gl. van paijmenten bovenges. te verstaen beijde haer levent-lanck, als daer geen lichamelijcke vruchten nablijven. Andersins krachteloos, en na laetster doot, sal dese lijfsgave, als oock angebrachte en angearfde goederen wederom devolveeren andie sijdt daerheer sij oorspronckelijkcken gekoomen zijn.

Oorkonde bruijdegoms en bruidt sampt bruids en getuigens handen
Actum den 16. Martij Anno 1649

Dit aldus verwillekeurt, ingegaen en beslooten met kennes en advijs van nabeschreven vrundden,


an sijde des bruijdegoms:
De E. Temmo Cornellijks, vader
de Eerentf. Welgel. Phebo Temmes, Redger
De E. Sicco Harmens, en
De E Hebbel Eggens, swageren.


An sijde van de Bruijdt
De E. Tiddo Gerhardi, vader
De E. Haijco Gerhardi, Ohm
De E. Haijco Tiddes, Broeder en
De E. Hillebrand Boels neve

bij getuigen
De E. Eltjo Popkes
De E. Welgel. Pompejus Oomkes.

Tekent:
Hittio Temmen
Geeske Tiddes
Temme Cornelijs
P. Themmen
…..Harmens
Hebel Eggens
Tiddo Ger…
haic….onleesbaar
Haicko Tiddes
Hilbrant Boellens.

Eltio Popkes
P. Oomkens

Geef een reactie