Friesland, Inwoners in de krant… 18e eeuw

WESTERGEEST 

Advertentie. “Leeuwarder courant”. Leeuwarden, 07-04-1787

Westergeest:  Hindrikje Wijbes als eigenares, biedt huis en hof te koop aan. (Hindrikje was gehuwd met Fokke Foppes, derde proclamatie Westergeest 18-10-1766)

Advertentie. “Amsterdamse courant”. Amsterdam, 23-08-1791

Westergeest Grietje Harrits (sic), ovl. weduwe Dirk Hulshoff, men zoekt haar broer en zus inzake de verdeling van de erfenis, vermoedelijk in Friesland. (Grietje is begraven op 21-07-1791, Karthuizer Kerkhof; Amsterdam)

Advertentie. “Leeuwarder courant”. Leeuwarden, 17-09-1791

Het Lands Welvaaren, in Westergeest, castelein Offe Jurjens Mellema, organiseert harddraverij (Offe Jurjens Mellema (geb. 12-03-1762 Lichtaard, zv Jurjen Jans en Mienke Wienses. ovl. 15-01-1847, Wanswerd), schipper, kastelein, woont in 1814 in Wanswerd (winkelier) x Uilkjen Jans Kloosterman (overleden op 28-03-1819), dochter Menke Offes Mellema, geb. 06-10-1786 te Jislum, ovl. 22-01-1818, Wanswerd; zoon Jan Offes, geb. 25.03.1789 Jilsum, militair, vermist 1815; zoon Marten Offes, dp. 15-01-1792 Westergeest, ovl.  24-01-1860 Hallum; Offe Jurjens Mellema x 2) Menke Meinderts Tamminga, ovl op 23-12-1842)

“Friesche courant : gelykheid, vryheid en broederschap”. Leeuwarden, 18-02-1797

Op het blokhuis (gevangenis) in Leeuwarden in bewaring gesteld: Gerben Mients van Westergeest

“Friesche courant : gelykheid, vryheid en broederschap”. Leeuwarden, 28-02-1797

Op het blokhuis (gevangenis) in Leeuwarden in bewaring gesteld:

Cobus Jurjens, Jippe Gabes en Wate Jillis alle drie van Westergeest

Advertentie. “Friesche courant : gelykheid, vryheid en broederschap”. Leeuwarden, 03-02-1798

Westergeest: Bij Fokke Wijbes, huisman is een gevonden zwart bont Geldrier (guste vaars) 

Advertentie. “Bataafsche Leeuwarder courant”. Leeuwarden, 28-07-1798

Westergeest: meester bakker Hendrik Wygers, zoekt een bakkersknecht

Westergeest: Willem Minholts huurt een kleine zathe en landen

WOUTERSWOUDE

Leeuwarder courant 03-08-1776

Theunis Harkis huur land

Leeuwarder courant 04-09-1790

Jacob Sybes gebruikt zathe en landen

Leeuwarder courant 02-10-1790

Rompt Sytzes huurt Zathe en landen 78 pondematen

Syger Klaazes, huurt een hornleger

Leeuwarder courant 08-10-1791

Jan Wates, huurt zathe en landen

Meindert Jochems idem

Leeuwarder courant 16-08-1794

Grietman Bergsma, huurt zathe en landen

Tjitse Pieters, huurt zathe en landen

Leeuwarder courant 29-04-1795

Bergsma : De heer Raap is geen ontvanger meer. Grietman W. C. Bergsma

Friesche courant : gelykheid, vryheid en broederschap 02-11-1796

H. Raap, provisioneel secretaris van Dantumadeel,

Groninger courant 14-02-1797

Behalven de in onze vorige gemelde in Friesland gearresteerde Oranje-muitelingen, zyn op den 8 en op dezer weder op het Blokhuis gebragt de volgende Persoonen

Rinke Willems, 

Pybe Minses en 

Meindert Willems , alle 3 van  Wouterswoude

Friesche courant : gelykheid, vryheid en broederschap 29-04-1797

Eijbert Falks, Achterweg, verkoopt hoornvee via H. Raap

Leeuwarder courant 20-05-1797

Rinke Willems,  huis bewoond door 

Dedde Tjebbes, een zathe en land

Leeuwarder courant 21-04-1798

Eijbert Falks cum uxore zathe en lande, onder Drysum en een reaal onder  

Leeuwarder courant 21-04-1798

Eijbert Falks: 

H RAAP, Secretaris van Dantumaded, presenteert by Boelgoed te Verkoopeen; 20 hoornbeesten • zoo Vaare, Kalve, als Vroegmelke Beeften , 2 Enter Hingsten, 4 a 5 gelde Schaapen, 1 groen bc-1 Hagen Wagen, 2 Ploegen, 2 nieuwe Eerdkarren, een zo goed als nieuwe Eyde, eenige Percrelen Stroo, ongeveerd 10 nieuwe Wringen, en wat meer te voorschyn zal worden gebragt; wie gading maakt, koome Dingsdag den 1 May 1798 ‘s morgens om 10 uur op de Plaats van Eijbert Falks by de Agterweg te Wouterswoude

Bataafsche Leeuwarder courant 21-07-1798

Gerrit Mients: Agt Pondematen te Velde staande boekweit , aan de Zandweg nader by Gerrit Mients aldaar te bevraagen.

Leeuwarder courant 15-09-1798

Sybe Minses Verhuuringe Vastigheden

Bataafsche Leeuwarder courant 13-04-1799

 Harke Teunis. heeft greidland in damwoude

Leeuwarder courant 01-06-1799

Tjitze Pieters Zathe en landen

Geef een reactie